Nhấn Hyper-Threading - HT wiki (link) đường dẫn để mở nguồn.