Nhấn Working with Snipping Tool (9 mins video) đường dẫn để mở nguồn.