Nhấn Batch File - wiki (link) đường dẫn để mở nguồn.