Bài tập

Chủ đề Bài tập Hạn chót Bài nộp Điểm
Participation (for instructor use only) - -
Chủ đề 1 Upload Week-1 Labs (due on Sun, Jan 13 @ 11:55 PM) Thứ tư, 1 Tháng năm 2019, 10:09 AM -
Chủ đề 2 Upload Week-2 Labs (due on Sun, Jan 20 @ 11:55 PM) Thứ tư, 8 Tháng năm 2019, 10:09 AM -
Chủ đề 3 Upload Week-3 Labs (due on Sun, Jan 27 @ 11:55 PM) Thứ tư, 15 Tháng năm 2019, 10:09 AM -
Chủ đề 4 Upload Week-4 Labs (due on Sun, Feb 3 @ 11:55 PM) Thứ tư, 22 Tháng năm 2019, 10:09 AM -
Chủ đề 5 Upload Week-5 (due on Sun, Feb 10 @ 11:55 PM) Thứ tư, 29 Tháng năm 2019, 10:09 AM -
Chủ đề 7 Upload Week-7 Labs (due on Sun, Feb 24 @ 11:55 PM) Thứ tư, 12 Tháng sáu 2019, 10:09 AM -
Chủ đề 8 Upload Week-8 Labs (due on Sun, Mar 3 @ 11:55 PM) Thứ tư, 19 Tháng sáu 2019, 10:09 AM -
Chủ đề 9 Upload Week-9 Labs (due on Sun, Mar 10 @ 11:55 PM) Thứ tư, 26 Tháng sáu 2019, 9:09 AM -
Chủ đề 10 Upload Week-10 Labs (due on Sun, Mar 17 @ 11:55 PM) Thứ tư, 3 Tháng bảy 2019, 9:09 AM -
Chủ đề 11 Upload final project artifacts (due on Sun, Mar 17 @ 11:55 pm) Thứ tư, 3 Tháng bảy 2019, 9:09 AM -