Nhấn Writing an Effective Thesis Statement đường dẫn để mở nguồn.