Nhấn Adding Pictures and Shapes đường dẫn để mở nguồn.