Nhấn vào Student IPs.docx đường liên kết để xem file.