Nhấn vào CS140M 2017-Fall Syllabus.docx đường liên kết để xem file.