Nhấn vào Snipping Tool.pdf đường liên kết để xem file.