Nhấn vào Drives-Folders-Files.pptx đường liên kết để xem file.