Active Directory group types (19 mins)

View

Active Directory group types

Nhấn https://www.youtube.com/watch?v=aPh8_RB8XEU đường dẫn để mở nguồn.