Root Servers Map (link)

View

Root Servers Map(link)

Nhấn http://www.root-servers.org/ đường dẫn để mở nguồn.