MS Server manager (17 mins)

View

MS Server manager 

Nhấn https://www.youtube.com/watch?v=40BGvhCpF_s đường dẫn để mở nguồn.