Setting up Active Directory, DNS & DHCP (28 mins)

View

Setting up Active Directory

Nhấn https://www.youtube.com/watch?v=0WyBxwJD_c0 đường dẫn để mở nguồn.