Intro to DNS (19 mins)

View

Intro to DNS

Nhấn https://www.youtube.com/watch?v=VwpP8PUzqLw đường dẫn để mở nguồn.