NTFS Explicit and Inherited Permissions (7 mins)

View

NTFS Explicit and Inherited Permissions

Nhấn https://www.youtube.com/watch?v=OGmGcnFEQiI&t=227s đường dẫn để mở nguồn.