Nhấn BIOS vs. UEFI - as Fast As Possible (6 mins) đường dẫn để mở nguồn.