Nhấn Creating VMs in Hyper-V (11 mins) đường dẫn để mở nguồn.