Nhấn Type-1 and Type-2 Hypervisors (link) đường dẫn để mở nguồn.