Nhấn vào CS140M Slides.pptx đường liên kết để xem file.