Nhấn vào CS140M Class Project Ideas.docx đường liên kết để xem file.