Nhấn vào Snipping Tool.pptx đường liên kết để xem file.