Bài tập

Chủ đề Bài tập Hạn chót Bài nộp Điểm
Participation - -
Chủ đề 1 Upload Week-1 Labs (due on Sun, Apr 7 @ 11:55 PM) Chủ nhật, 7 Tháng tư 2019, 11:55 PM -
Chủ đề 2 Upload Week-2 Labs (due on Sun, Apr 14 @ 11:55 PM) Chủ nhật, 14 Tháng tư 2019, 11:55 PM -
Chủ đề 3 Upload Week-3 Labs (due on Sun, Apr 21 @ 11:55 PM) Chủ nhật, 21 Tháng tư 2019, 11:55 PM -
Chủ đề 4 Upload Week-4 Labs (due on Sun, Apr 28 @ 11:55 PM) Chủ nhật, 28 Tháng tư 2019, 11:55 PM -
Chủ đề 5 Upload Week-5 (due on Sun, May 5 @ 11:55 PM) Chủ nhật, 5 Tháng năm 2019, 11:55 PM -
Chủ đề 7 Upload Week-7 Labs (due on Sun May 19 @ 11:55 PM) Chủ nhật, 19 Tháng năm 2019, 11:55 PM -
Chủ đề 8 Upload Week-8 Labs (due on Mon Sun, May 26 @ 11:55 PM) Chủ nhật, 26 Tháng năm 2019, 11:55 PM -
Chủ đề 9 Upload Week-9 Labs (due on Sun, Jun 2 @ 11:55 PM) Chủ nhật, 2 Tháng sáu 2019, 11:55 PM -
Chủ đề 11 Upload final project artifacts (due on Sun, Jun 9 @ 11:55 PM) Chủ nhật, 9 Tháng sáu 2019, 11:55 PM -