Bài tập

Chủ đề Bài tập Hạn chót Bài nộp Điểm
Week-1 - April 3 Upload Week-1 Labs (due on Sun, Apr 9 @ 11:55 PM) Chủ Nhật, 9 tháng 4 2023, 11:55 PM
Week-2 - April 10 Upload Week-2 Labs (due on Sun, Apr 16 @ 11:55 PM) Chủ Nhật, 16 tháng 4 2023, 11:55 PM
Week-3 - April 17 Upload Week-3 Labs (due on Sun, Apr 23 @ 11:55 PM) Chủ Nhật, 23 tháng 4 2023, 11:55 PM
Week-4 - April 24 Upload Week-4 Labs (due on Sun, Apr 30 @ 11:55 PM) Chủ Nhật, 30 tháng 4 2023, 11:55 PM
Week-5 - May 1 Upload Week-5 (due on Sun, May 14@ 11:55 PM) Chủ Nhật, 14 tháng 5 2023, 11:55 PM
Week-7 - May 15 Upload Week-7 Labs (due on Sun May 21 @ 11:55 PM) Chủ Nhật, 21 tháng 5 2023, 11:55 PM
Week-8 - May 22 Upload Week-8 Labs (due on Mon Sun, May 28 @ 11:55 PM) Chủ Nhật, 28 tháng 5 2023, 11:55 PM
Week-9 - May 29 Upload Week-9 Labs (due on Sun, June 4 @ 11:55 PM) Chủ Nhật, 4 tháng 6 2023, 11:55 PM
Week-11 - June 12 - Finals Week Upload final project artifacts (due on Sun, Jun 5 @ 11:55 PM) Chủ Nhật, 11 tháng 6 2023, 11:55 PM